Het Landelijk Opleidings Overleg- Social Work (LOO)

WELKOM

Opzet

In het landelijk opleidingsoverleg Social Work werken twintig aangesloten hogescholen samen. Het LOO-Social Work komt met alle leden vier à vijf keer per jaar bij elkaar (ALV) waarbij de 20 aangesloten Hogescholen vertegenwoordigd worden door één of twee afgevaardigden.

In deze vergaderingen wordt er inhoudelijk afgestemd met werkveldkoepels/
brancheverenigingen en komen heel diverse thema ’s aan de orde die inspirerend zijn voor de opleidingen en de onderlinge samenwerking versterken.

Zodoende zijn er vaak 25-30 aanwezigen bij de ALV-vergaderingen. De vergaderingen worden afgesloten met een netwerk-lunch om informeel contact tussen de opleidingen te bevorderen. 

Werkwijze

Uit de vertegenwoordigers is in de ALV een bestuur gekozen: Voorzitter, tweede voorzitter, penningmeester en secretaris die benoemd zijn voor drie jaar met een rooster van aftreden.

Het rooster van aftreden wordt door het secretariaat beheerd. 
Het bestuur vergadert doorgaans vijfmaal per jaar om de ALV voor te bereiden en af te stemmen. Het geheel wordt ondersteund door secretariaat voor notulen, archivering en organisatorische zaken. 

Doel

Doel van het LOO-Social Work is om samen te werken aan een landelijk herkenbare opleiding Social Work die een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. Het Landelijk Opleidingsdocument beschrijft het beroeps- en opleidingsprofiel en is het gezamenlijk vastgestelde ijkpunt voor alle opleidingen die daar elk hun eigen kleur aan geven. 

Zo werken we aan de volgende doelen:

LOO SW Landelijk Opleidingsoverleg Social Work   © 2024